Informacija

ES Projektai

ES projektai
a:3:{s:2:"lt";s:112103:"

 

 

    

 

 

Baldų gamybos įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje kvalifikacijai tobulinti

Projekto tikslas - užtikrinti darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą bus sudaroma galimybė statybos įmonių darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją, gaunant aukščiausios kokybės mokymus, orientuotus į praktinius mokymus darbo vietoje.

Projekto esmė: visos projekte numatytos mokymų programos yra parengtos pagal atitinkamos įmonės – partnerės poreikius, atliktas vidines analizes, todėl tikimasi, kad inicijuojamas projektas padės spręsti įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio problemas, užtikrins efektyvų įgytų žinių panaudojimą praktiniuose užsiėmimuose, padės įgyjamas kompetencijas naudoti tiesioginėje darbo vietoje, skatins darbuotojų darbo našumo didėjimą. Be to, projekte numatyta, kad verslo asociacija įvertins mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas ir išduos darbuotojų kompetencijas patvirtinančius pažymėjimus.

Projekto rezultatas: planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus apmokytas 221 dirbantis asmuo, kuriems bus įvertinta kvalifikacija ir suteikti mokymo programos baigimo pažymėjimai.

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

 

Projekto numeris - 09.4.3-ESFA-K-827-04-0005.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020/12 – 2022/12

Projekto vertė – 599 992,07 Eur

Projekto paramos dydis – 359 995,23 Eur

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto tikslas – skatinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, darbo našumo didėjimą.

Pareiškėjas UAB Grafų baldai, administratorius - Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto partneriai: UAB „Al Construction“, UAB „Augija“, UAB „Avastata“, UAB „Baltic Car Equipment“, UAB „Baltik Filter“, UAB „Autogrotas“, UAB „Danushis Chemicals“, UAB „Dažų ir dangų fabrikas“, UAB Joniškio baldai, UAB „LBI“, UAB „LESTA“, UAB Laurema, UAB Taumona, UAB „Papilio kibirkštis“, Astijaus Jasaičio gintaro dirbinių įmonė „Napoleonas“, UAB „Vibaltpega“, UAB Vija idėja, UAB Klaipėdos statybos kompanija, UAB „Autosmilga“.

Veikla: Projekto partnerių darbuotojai dalyvauja aukščiausios kokybės mokymuose, vykstančiuose jų darbo vietoje. Mokomasi pagal daugiau nei 100 skirtingų, specialiai įmonių darbuotojams parengtų, mokymo programų. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai įvertins mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas ir išduos įgytas technologines kompetencijas patvirtinantį pažymėjimą. Projektas sprendžia pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio problemas, skatina darbo našumo didėjimą.

Rezultatai: apmokyta 200 dirbančių asmenų, įmonių darbuotojų.

Finansavimas: projektas finansuojamas ES paramos lėšomis pagal priemonę Nr.09.4.3-ESFA-K-827 „Kompetencijos LT“ . Projekto vertė 407895,00 Eur.

 

 Projektas „Aktyvi užsienio partnerių paieška, siekiant padidinti pardavimus užsienio rinkose bei užtikrinti įmonės produktyvumo didėjimą“

Įmonė veikia nuo 1995 m. Pirmieji jos gaminiai – minkšti svetainės baldai. Nuo 1997 m. gruodžio 10 d. įmonė pradėjo naują gyvavimo etapą kaip UAB „Grafų baldai“. Padidinus įstatinį kapitalą, susidarė palankios galimybės plėsti gamybą. Geri produkcijos vertinimai, didėjantis gaminamų baldų poreikis sudarė galimybę įmonei toliau augti. Per daug darbo metų įmonė sėkmingai plėtojo savo parduodamų baldų asortimentą ir šiandien gamina klasikinio, modernaus, išskirtinio dizaino minkštus gobeleninius ir odinius baldus svetainei ir vaikų kambariui. Taip pat korpusinius, šiuolaikinio dizaino miegamojo, svetainės, prieškambario, biuro baldus.

Bendrovės vienas iš strateginių tikslų yra didinti įmonės tarptautinį konkurencingumą ir tokiu būdu ne tik išlaikyti įmonės augimo potencialą, bet ir stiprinti užsienio prekybos pozicijas užsienio rinkose. Šiam tikslui pasiekti bendrovė aktyviai ieško naujų užsienio partnerių, dalyvauja specializuotuose tarptautinėse parodose.

2014 m. rugsėjo 19 d. UAB „Grafų baldai“ pasirašė projekto „Aktyvi užsienio partnerių paieška, siekiant padidinti pardavimus užsienio rinkose bei užtikrinti įmonės produktyvumo didėjimą“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-105) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto suma (tinkamos projekto išlaidos) – 70.856,00 Lt. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas - Aktyvi užsienio partnerių paieška, siekiant padidinti įmonės eksportą bei užtikrinti produktyvumo didėjimą.

Projekto lėšomis buvo finansuojamas dalyvavimas tarptautinėse parodose („The January Furniture Show 2015“ ir „Stockholm Furniture & Light Fair 2015“).

UAB „Grafų baldai“ dalyvaudama tarptautinėse parodose ir pristatydama jose savo siūlomas paslaugas ir gaminius, didina įmonės žinomumą ir įvaizdį užsienio rinkose, kas sudaro sąlygas didinti bendrovės eksporto pajamas.

Daugiau informacijos:

Direktorius

Žydrūnas Grinius

El. paštas sale@grafu-baldai.lt

 

 

 Nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. UAB „Grafų baldai” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdė projektą „Probleminių UAB „Grafų baldai“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, apsunkinančias gaminamų produktų tobulinimą, jų komercionalizavimą ir verslo produktyvumą“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-366). Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto mokslininkais. Tyrimo ataskaita ir rekomendacijos buvo pristatytos įmonės aukščiausios ir vidurinės grandinės vadovams.

Tyrimas atskleidė, kad įmonėje vykdomi santykių su klientais, kliento aptarnavimo, produkto plėtros ir komercionalizavimo, produkcijos grąžinimo procesai yra valdomi gana efektyviai. Geriausiai visos tiekimo grandinės valdyme yra vertinamas santykių su tiekėjais procesas. Siekiant efektyvaus tiekimo grandinės valdymo UAB „Grafų baldai“ vadovams rekomenduota didžiausią dėmesį skirti paklausos valdymui, klientų poreikių pažinimui ir potencialių klientų analizei. Naujų idėjų produktų plėtros generavimui yra būtinas geresnis įmonės darbuotojų informatyvumas, todėl specifinėms įmonės problemoms spręsti siūloma suburti specialistų ir/ar funkcinių padalinių atstovų komandas.

Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.

 

UAB „Grafų baldai“ toliau sėkmingai naudojasi ES parama ir šiuo metu vykdo projektą

  Probleminių UAB „Grafų baldai“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, apsunkinančias gaminamų produktų tobulinimą, jų komercionalizavimą ir verslo produktyvumą  

 Nuo šių metų spalio 1 d. UAB „Grafų baldai” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, pradėjo vykdyti projektą „Probleminių UAB „Grafų baldai“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, apsunkinančias gaminamų produktų tobulinimą, jų komercionalizavimą ir verslo produktyvumą“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-366), kurio metu bus bendradarbiaujama su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto mokslininkais. Projekto tikslas – atlikti probleminių įmonės veiklos procesų tyrimą, skirtą identifikuoti strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, apsunkinančias gaminamų produktų tobulinimą, jų komercializavimą ir verslo produktyvumą ir pateikti pasiūlymus efektyvesniam įmonės veiklos procesų valdymui. Tyrimo metu ypatingas dėmesys bus skirtas ypatingą dėmesį gamybos srauto ir naujų produktų komercionalizavimo procesams. Numatoma, kad tyrimo ataskaita ir rekomendacijos bus viešai pristatytos įmonės aukščiausios ir vidurinės grandinės vadovams.

Projekto trukmė: 2014.10.01 – 2015.01.31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.

 

,,UAB „Grafų baldai“ užsienio prekybos vystymas, siekiant padidinti įmonės produktyvumą“

 UAB „Grafų baldai“ vykdo projektą „ UAB „Grafų baldai“ užsienio prekybos vystymas, siekiant padidinti įmonės produktyvumą“ Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-416, kuriam yra skirtas finansavimas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos -galimybes“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto pradžia – 2010 m. balandžio mėn. Projekto pabaiga – 2013 m. kovo mėn. Projekto tikslai: užsienio rinkų įvertinimas, siekiant parengti įmonės produkcijos eksporto plėtros strategiją; įmonės pardavimų didinimas užsienio rinkose, įgyvendinant įmonės produkcijos eksporto plėtros strategiją. Šiuo metu yra paruošta 1 tyrimo ataskaita: keturių užsienio rinkų analitiniai rodikliai, parengta eksporto plėtros strategija (4 kryptys) bei sukurta 1 internetinė svetainė. Taip pat yra įgyvendinama eksporto plėtros strategija. Įmonė dalyvavo 4 tarptautinės parodose.

 

UAB „Grafų baldai“ sėkmingai naudojasi ES parama ir įvykdė projektą  „UAB  “Grafų baldai” veiklos procesų optimizavimas, įdiegiant informacines technologijas“

 UAB „Grafų baldai“ įvykdė projektą  „UAB  “Grafų baldai” veiklos  procesų  optimizavimas, įdiegiant informacines technologijas“ Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-101, kuriam yra skirtas finansavimas 102.142  Lt  pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „E-verslas LT“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto pradžia –  2009 m. gruodžio mėn. Projekto pabaiga –  2010 m. lapkričio mėn.  Projekto tikslas - įdiegti modernią, įmones veiklos  procesus optimizuojančią informacinių technologijų sistemą, siekiant įmonės darbo našumo ir produktyvumo padidėjimo. Projekto metu pasiekti šie rezultatai: optimizuoti veiklos procesai, pasiekti įdiegiant šias priemones: išorinių užsakymų suvedimas į bendrą sistemą; kompiuterizuotas užsakymų valdymas; gamybos procesų valdymas įmonėje; kompiuterizuotas personalo veiklos apskaitos administravimas. Šis projektas padės įmonei padidinti įmonės darbo našumą, apyvartos bei eksporto apimtis.

Stipriausi

Rekvizitai

UAB "Grafų baldai"
Ežero g. 31, LT-80109, Kairiai, Šiaulių r.
Telefonas: +370 41 374757
Faksas: +370 41 374767
El.paštas: sale@grafu-baldai.lt

Dėl baldų ir užsakymų kreiptis:

El.paštas: market@grafu-baldai.lt

Telefonas: +370 620 26 939


Prisijunk prie mūsų Facebook

VĮ Registrų centras Nr.033870
PVM kodas: LT453853113
Im.k.: 145385313
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB Swedbank:
LT14 7300 0100 7409 6843   
AB SEB bank:
LT67 7044 0600 0224 4151   

Firminiai salonai

Aukštelkė - BALDŲ GAMYKLOS IŠPARDUOTUVĖ

Sodybų g. 8, Aukštelkė

Šiaulių raj.

I-IV      9.00 - 17.00
V         9.00 - 15.00
VI-VII       nedirbame

gerda.g@grafufurniture.com Tel. +370 620 26 939

 gerda.g@grafufurniture.com